قوانین و مقررات صدور مجوز تردد خودرو

ماده 1- برای دانشجویان واحدهای مستقر در منطقه كه دارای محدودیت جسمی و حركتی بوده و قادر به پیاده روی نیستند پس از معرفی كتبی رئیس دانشكده/واحد و احراز شرایط مذكور مجوز تردد صادر می گردد.

تبصره1- به مراجعین و بازنشستگان كه دارای شرایط مندرج در ماده یك بوده و قادر به پیاده روی نباشند به تشخیص نگهبان بصورت موردی اجازه ورود به منطقه داده خواهد شد.
تبصره2- برای افرادی كه به صورت مقطعی دچار عارضه و محدودیت حركتی گردند پس از معرفی كتبی رئیس دانشكده/واحد مجوز مدت دار صادر خواهد شد. بدیهی است مجوزهای صادره اعم از دائمی و مدت دار در صورت احراز عدم وجود شرایط مندرج در ماده یك لغو خواهد شد.

ماده 2- تردد خودرو حمل بار (اعم از سواری و وانت)، حمل زباله، امدادی، مصالح ساختمانی و حمل پول به مقصد واحدهای داخل منطقه مجاز خواهد بود. بدیهی است پس از انجام مأموریت باید منطقه را ترك نماید.

ماده 3- تردد شخصیتهای دارای رده حفاظتی یا سیاسی به تشخیص مدیریت حراست دانشگاه بلامانع است.

ماده 4- برای شركت كنندگان در همایش های علمی، سخنرانی ها و جلسات فرهنگی- سیاسی و … مجوز تردد صادر نخواهد شد.

ماده5- موارد خاص كه در این آیین نامه پیش بینی نشده است با هماهنگی و تشخیص مدیریت حراست دانشگاه اقدام خواهد شد.

ماده 6- مرجع صدور مجوز تردد سامانه مجوز تردد در سایت حراست دانشگاه کردستان و اجرای آیین نامه اداره انتظامات و حفاظت فیزیکی دانشگاه می باشد.

ماده 7- محیط دانشگاه محل آموزش و تعلیم رانندگی نمی باشد لذا خواهشمند است نسبت به رعایت این قوانین کوشا باشید.