سامانه صدور کارت پارکینگ

    توجه نمایید صرفا از پارکینگ انتخابی حق استفاده داریدو در صورت پارک نمودن در سایر پارکینگ ها کارت شما باطل می گردد.
  • به عنوان مثال: روزهای شنبه ساعت 10 تا 15 و یکشنبه ساعت 8 تا 12
  • قیمت: 500,000 ریال
  • 0 ریال