سامانه مجوز تردد اساتید حق التدریس

  • به عنوان مثال: روزهای شنبه ساعت 10 تا 15 و یکشنبه ساعت 8 تا 12