سامانه صدور مجوز تردد دانشجویان

سامانه مجوز تردد دانشجویان

  • به عنوان مثال: روزهای شنبه ساعت 10 تا 15 و یکشنبه ساعت 8 تا 12