مجوز تردد سایرین

  • به عنوان مثال: روزهای شنبه ساعت 10 تا 15 و یکشنبه ساعت 8 تا 12
  • در صورتی که نسبتی با هریک از کارکنان دانشگاه کردستان دارید ذکر نمایید.